Jak_volit

Jak volit

Komunální volby 2022

Jak volit, přehledně

Kdo může kandidovat a kdo volit

Právo být volen v komunálních volbách má každý státní občan České republiky, který dosáhl 18 let nejpozději druhý den voleb a v den voleb je v dané obci přihlášen k trvalému pobytu. Právo volit má každý svéprávný občan, kterému je 18 let a má trvalý pobyt na území obce. Na rozdíl od parlamentních voleb ale není možné volit na voličský průkaz mimo místo svého trvalého pobytu.

Čas a otevírací doba volebních místností

Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Jaké je číslo vašeho volebního okrsku včetně názvu a adresy se dozvíte z informačního letáku o volebním postupu. Ten vám přijde do poštovní schránky společně se sadou volebních lístků.  Volební okrsky  se vytvářejí tak, aby zahrnovaly přibližně 1 000 voličů, stanovuje je starosta obce.

Kdy dostanu lístky a co předložit komisi

O hlasovací lístky se volič nemusí příliš starat. Měl by je obdržet nejpozději jeden den před zahájením voleb do své poštovní schránky. Pokud je z nějakého důvodu neobdrží nebo si je zapomene doma, nic se neděje. Hlasovací lístky si může vyzvednout přímo ve volební místnosti. Po obdržení úřední obálky  od volební komise , u které se prokážete občanským průkazem či pasem, můžete přistoupit k hlasování.

Systém voleb. Jak upravit volební lístek?

Systém voleb do obecních zastupitelstev patří vůbec k těm nejsložitějším systémům voleb u nás. Místo kroužků hrají v komunálních volbách hlavní roli křížky. Volič si může vybrat mezi křížkováním celé volební strany nebo dát hlas pomocí křížků jednotlivým kandidátům. Obě možnosti lze také kombinovat. Upravit volební lístek lze tedy třemi způsoby: malými křížky, velkým křížkem a pak kombinací.

Malé křížky

Takzvanými malými křížky volíte jen jednotlivé kandidáty. Komu chcete dát hlas, označíte křížkem čtvereček u jeho jména. Volič má tolik hlasů, kolik je členů daného zastupitelstva. Pokud zakřížkuje více kandidátů, je hlasování neplatné. Pokud méně, hlasování platí, ale je jen na vás, zda chcete svou možnost hlasovat nevyužít a nechat ji částečně propadnout. Pokud přidělíte křížek straně a zároveň jejím kandidátům, hlas je platný pouze pro stranu.

Příklad: Vaše obec má 13 zastupitelů. Volič má tedy k dispozici maximálně 13 křížků, které může
libovolně rozmístit. Hlas pak dostanou všichni označení kandidáti.

Velký křížek – dejte ho nám, nezklameme vás

Velký křížek slouží pro voliče, kteří jsou plnohodnotně spokojeni s kandidátkou jedné strany (koalice, sdružení nezávislých kandidátů, …). V takovém případě označíte velký čtvereček v záhlaví sloupce vámi zvolené strany. Důležité je si uvědomit, že v tomto případě dáváte hlas všem kandidátům z vybrané strany.


Kdybyste ale zakřížkovali dvě nebo více celých stran, bude hlasovací lístek neplatný.

Kombinace

Nejsložitějším, ale zároveň oblíbeným způsobem, jak dát najevo své preference, je kombinace malých křížků s velkým. V takovém případě volič označí velkým křížkem některou z kandidujících stran, dále však rozhodí malé křížky u jiných partají. Jejich počet je opět omezen počtem zastupitelů v dané obci. Kdo ale nakonec dostane váš hlas? Hlas se připočítá všem kandidátům s malým křížkem. Z velké strany se pak od konce škrtne stejný počet lidí, jako jste použili malých křížků. Zní to složitě, pojďme si to ještě jednoduše vysvětlit.

Příklad: Strana má 30 kandidátů a volič ji zakřížkuje. V tuto chvílí dostávají hlas všichni na dané listině. Co ale když označíte například 10 kandidátů z jiných stran? V tomto případě získá hlas jen prvních 20 kandidátů z celé volené strany a 10 zvlášť označených kandidátů. Pokud byste mimo celou stranu označili 16 oblíbenců, hlas z celé strany dostane 14 nejvýše umístěných politiků.

Nebo: Pokud má strana 25 kandidátů a volič tuto stranu zakřížkuje, ale zakřížkuje zároveň šest kandidátů z jiné strany, získá hlas jen prvních 19 kandidátů ze strany, která od voliče získala křížek. Jak postupovat při volbě? Obálka, hlasovací lístek, volební místnost Volič upraví svůj volební lístek a za plentou ho vloží do úřední obálky. Mnoho lidí vyplňuje lístky už doma. V takovém případě stejně za plentu alespoň na chvíli musíte, za ní pak svůj předvyplněný lístek vložíte do příslušné obálky. Za plentu může jen volič, členové komise za ním nesmí přijít. Výjimkou je tělesná vada (není schopen číst, psát, …) voliče, kvůli které není schopen lístek upravit. S takovým člověkem může za plentu jiný volič, jenž podle pokynů lístek vyplní a vloží do obálky. Členové komise pomáhat nemohou. Ve statutárních městech, kde se volí kromě městského zastupitelstva i zastupitelstvo městské části nebo obvodu, dává volič oba volební lístky pro každé ze zastupitelstev do jedné úřední obálky. Upravený volební lístek v úřední obálce následně volič vždy vhodí před volební komisí do volební urny.

Jak s voličským průkazem?

Pro volby do zastupitelstev obcí se voličský průkaz nevydává a volit mimo obce trvalého bydliště tedy nemůžete. Pokud chce volič volit zastupitele ve své obci, je nutné se v době voleb nacházet v místě svého trvalého bydliště.

Přenosná urna

Voliči, kteří nejsou ze závažných zdravotních důvodů schopni přijít do volební místnosti, mohou obecní úřad nebo okrskovou volební komisi požádat, aby za nimi dorazila s přenosnou volební urnou. Tuto možnost ale mohou využít jen ti, kteří se nacházejí na území okrsku, kde volí. Komise nemůže za voličem s mobilní urnou jít například do nemocnice, která se sice nachází ve stejné obci, ale patří už do jiného volebního okrsku.

Volba v karanténě

Od začátku pandemie koronaviru vstoupilo do voleb ještě jedno omezení – karanténa či izolace. Jaká budou pravidla na podzim roku 2022, ještě není jasné. Pro případ, že se situace nezmění, by se mohlo vycházet z toho, jak se volilo do Poslanecké sněmovny v roce 2021 . Lidé, kteří budou počátkem října 2022 v povinné karanténě, by mohli hlasovat díky speciálnímu přijatému zákonu. Voliči na podzim 2021 měli několik možností, drive-in hlasování na speciálně vybavených volebních stanovištích nebo hlasování do přenosných schránek, s nimiž za lidmi v individuální karanténě přišly speciálně vybavení volební komisaři. Podobnou možnost měli i lidé, kteří byli v karanténě v uzavřeném pobytovém zařízení sociálních služeb. Volby se konaly den či dva před standardním otevřením volebních místností.

Výsledek voleb, rozdělení mandátů

Po skončení voleb se nejprve sečtou hlasy, které dostala strana jako celek s těmi, které dostali jednotliví kandidáti. Následně se vyřadí strany a uskupení, které nezískaly alespoň 5 % z přidělených hlasů. Nastane-li situace, že stanovenou procentuální hranici nepřekročí minimálně dvě volební strany, hranice se snižuje do té doby, dokud se tak nestane. Procentuální hranice se snižuje také v případě, že není obsazena v zastupitelstvu minimálně polovina mandátů. K procentuální hranici se nepřihlíží pouze v případě, že v dané obci je podána pouze jedna kandidátní listina. K rozdělení mandátů mezi volební strany, které překonaly stanovenou hranici se využívá poměrný volební systém v podobě D’Hondtova dělitele. Na závěr je nutné ještě určit, kdo z kandidátů získá mandát v zastupitelstvu. To určují preferenční hlasy, které se počítají tak, že se celkový počet hlasů, které daná strana získala, vydělí počtem jejích kandidátů. Má-li některý kandidát nejméně o 10 procent více hlasů, než je takto stanovený průměr hlasů strany, poskočí v kandidátní listině na první místo. Pokud je kandidátů s takovým ziskem hlasů více, rozhodují počty hlasů, při jejich rovnosti rozhoduje původní pořadí na kandidátce.

Co máme #probilovec připraveno v komunálních volbách 2022